مرمر

معدن مرمر کنر-ننگرهار

ولایات کنر و ننگرهار، افغانستان

ساحه امتیاز در معدن سنگ مرمر کنر-ننگرهار 27 کیلومتر مربع بوده و شامل سنگ مرمر کلسیم کاربونیت خالص بیرون شده از معدن به پیمانه وسیع می باشد. رنگ سنگ مرمر نامبرده عمدتاً سفید با سایه ی خاکستری کمیاب است که به دلیل کیفیت آن بسیار مشهور است. این معدن به دلیل کیفیت برتر ذخایر آن شناخته شده و مشهور است.

شکل گیری جیولوژیکی سنگ مرمر بیرون شده از معدن که در محدوده ساحه امتیاز بدست آمده، جهت گیری خطی آن از شرق - شمال شرق تا امتداد غرب- جنوب غرب را به طول تقریبی 18 کیلومتر می پیماید و تمامی آن در محدوده امتیاز معدن قرار دارد. این شکل گیری با زاویه متمایل بین 40 تا 50 درجه به طرف شمال غرب به جهت پایین می رود. اکتشاف جیولوژیکی فعلی جزییات فنی دقیق تری را در رابطه به ساختار ذخایر و خصوصیات فزیکی-میخانیکی سنگ مرمر نامبرده آشکار خواهد ساخت.

سنگ مرمر موجود در این ذخایر دارای رگه ی ظریف و همگون استثنایی از نظر اندازه ، الگو و بافت است که آنرا به ویژه برای رنگهای ملایم جذاب می کند، چنانچه این نوع مرمر برای تمامی کاربرد های تزئین داخلی ساختمان جاییکه مرمر با کیفیت لازم می باشد، مناسب است.