مرمر

معدن مرمر کنر-ننگرهار

ولایات کنر و ننگرهار، افغانستان

The mining concession area at the Kunar-Nangarhar Marble Quarry is 2.5 square kilometers and includes an extensive pure calcium carbonate marble outcrop. The color is mainly white with a rare gray hue and well known for its quality. This quarry is well documented and known for its premium quality of deposit.

شکل گیری جیولوژیکی سنگ مرمر بیرون شده از معدن که در محدوده ساحه امتیاز بدست آمده، جهت گیری خطی آن از شرق - شمال شرق تا امتداد غرب- جنوب غرب را به طول تقریبی 18 کیلومتر می پیماید و تمامی آن در محدوده امتیاز معدن قرار دارد. این شکل گیری با زاویه متمایل بین 40 تا 50 درجه به طرف شمال غرب به جهت پایین می رود. اکتشاف جیولوژیکی فعلی جزییات فنی دقیق تری را در رابطه به ساختار ذخایر و خصوصیات فزیکی-میخانیکی سنگ مرمر نامبرده آشکار خواهد ساخت.

سنگ مرمر موجود در این ذخایر دارای رگه ی ظریف و همگون استثنایی از نظر اندازه ، الگو و بافت است که آنرا به ویژه برای رنگهای ملایم جذاب می کند، چنانچه این نوع مرمر برای تمامی کاربرد های تزئین داخلی ساختمان جاییکه مرمر با کیفیت لازم می باشد، مناسب است.