فابریکه

پارک صنعتی پکتیا کوت

کابل، افغانستان

فابریکه نامبرده در حال احداث است. این فابریکه بمنظور رفع نیازمندی های تولید و تصدیر (صادرات) ساخته می شود تا تقاضای رو به رشد محصولات کُش ستون را برآورده سازد. برعلاوه تولید تخته سنگ ها وتایل ها، فابریکه نامبرده همچنان با ماشین آلات جدید ایتالوی پروسس سنگ مجهز خواهد شد تا جدول ها، سنگ فرش های کوچک برای جاده ها و پیاده رو ها و سایر محصولات ویژه را تولید نماید.