کُش ستون

رُخام

شرکت نچرل ستون، در آینده یک ذخیره رُخام را در اختیار خواهد داشت. رُخام یکی از محصولات نهایت محبوب است که به شمار محصولات خطوط تولید کُش ستون افزوده می شود. رُخام کُش ستون رنگ متفاوت خواهد داشت. رُخام افغانستان کاملاً ظریف و نیمه شفاف است. از گذشته های بسیار دور ، رُخام نیمه شفاف به عنوان نمادی از تجمل گرایی پنداشته می شد. رُخام نیمه شفاف؛ هنگام قرار گرفتن در معرض نور پس زمینه، فضایی معماری جذاب و جادویی ایجاد می کند.